Keuring Riolering

Keuring Riolering

Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen (vlario.be) verplicht.

Bij een nieuwe aansluiting op de riolering of na afloop van het rioleringsproject in je straat, moet ook de afkoppeling van hemelwater op je privéterrein uitgevoerd zijn. De nieuwe situatie dien je te laten keuren door een keurder die erkend is door Vlario. Infrax aanvaardt uitsluitend keuringsattesten van Vlario.

De EAN-code die voor de keuring nodig is, voorziet Infrax.

De verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemene Waterverkoopreglement. Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant..

 

De keuring is verplicht in 4 gevallen (AWVR, Art. 12):

  • Voor de eerste ingebruikname (dit is onafhankelijk van wanneer de bouwvergunning wordt afgeleverd. Er is in principe niets veranderd aan de manier van aanleg, vanaf 01/07/11 worden deze privé-rioolstelsels enkel aan een keuring onderworpen)
  • Bij belangrijke wijzigingen (zie verder)
  • Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant
  • Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem.
Onder belangrijke wijzigingen verstaat men alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen. Een volledige lijst met ‘belangrijke wijzigingen’ kan u opvragen bij uw rioolbeheerder.

 

Welke gegevens dienen er ter beschikking gesteld te worden?

Foto’s waarop de rioleringsonderdelen zichtbaar zijn op het ogenblik dat ze nog niet afgedekt zijn met aarde. Foto’s waarop aansluitingen van leidingen met rioolonderdelen zichtbaar zijn op het ogenblik dat ze nog niet afgedekt zijn met aarde.
riolering-fotos1
Een aantal facturen waarop de inhoud/capaciteit van bepaalde rioleringsonderdelen terug te vinden is (indien van toepassing).
– De inhoud van de regenwaterput
– De inhoud van de infiltratievoorziening
– De inhoud van een septische put (vloeibaarmaker)

(kan geïntegreerd zijn in goedgekeurd bouwplan) van de werkelijk uitgevoerde toestand (deze toestand dient overeen te stemmen met hoger vernoemde foto’s)

Riolering-7

Aanstiplijst gewestelijke stedenbouwkundige verordening

Eventuele briefwisseling met de rioolbeheerder/gemeente met betrekking tot het te keuren stelsel op privaat terrein.

 

Wat wordt er gekeurd?

De keurder gaat na of uw afvalwater en regenwater gescheiden afgevoerd worden tot aan de rooilijn. Bovendien gaat de keurder na of u een hemelwater geplaatst heeft (indien opgelegd in de GSV Hemelwater). Indien er nog geen riolering in de straat is, maar dit is in de toekomst wel gepland gaat de keurder na of u een septische put heeft waar zowel uw zwart als grijs water in toekomen.
Indien er geen riolering is en u zelf in moet staan voor de zuivering van uw afvalwater gaat de keurder na of u een IBA (Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) geplaatst heeft.