Premies

Premies & Subsidies voor nieuwbouw

 

Klik hieronder op een omschrijving om meer info te lezen. U kan ons uiteraard steeds contacteren als u verdere vragen hebt aangaande uw project.

 

Voor bouwaanvragen vanaf 2016:

Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar. Korting van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E20 en dit gedurende 5 jaar.

Voor bouwaanvragen in 2014 en 2015:

Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E40 en dit gedurende 5 jaar. Korting van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar.

Voor bouwaanvragen in 2013:

Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E50 en dit gedurende 5 jaar.Korting van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar.

Voor bouwaanvragen tot eind 2012:

Behaalt je nieuwbouwwoning het E-peil 60 dan krijg je vanaf 2009 gedurende 10 jaar een korting van 20% op je jaarlijkse onroerende voorheffing. Behaalt je woning het E-peil 40, dan loopt de korting op tot 40%. De vermindering wordt verleend voor een termijn van 10 jaar, die aanvangt in het jaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil voor de eerste maal werd toegekend aan het gebouw. De korting wordt automatisch toegekend door de Vlaamse belastingadministratie.

 

Wat is onroerende voorheffing en kadastraal inkomen, belangrijk verschil!

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen die u jaarlijks moet betalen. De berekening van de onroerende voorheffing gebeurt op basis van het kadastraal inkomen (KI).

Het kadastraal inkomen (KI) is het gemiddeld normaal netto-inkomen dat het onroerend goed tijdens één jaar aan zijn eigenaar zou opbrengen, rekening houdend met de huurmarkt op het referentietijdstip, dat wil zeggen op 1 januari 1975. De vaststelling van het KI gebeurt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED).

Het (geïndexeerde) kadastraal inkomen vormt de basis voor de inning van de onroerende voorheffing en voor het bepalen van het in de personenbelasting aan te geven onroerend inkomen.

Als u een huis gebouwd of verbouwd heeft, moet u dat binnen de dertig dagen na de ingebruikname (nieuwbouw) of de voltooiing van de werken (verbouwing) melden aan het controlekantoor van het kadaster. Bij niet-aangifte riskeert u administratief en zelfs strafrechtelijk te worden beboet.

Na de aangifte zal het kadaster in geval van nieuwbouw het kadastraal inkomen komen vaststellen. In geval van verbouwingen wordt het oude kadastraal inkomen herzien. Het nieuwe of herschatte kadastraal inkomen wordt u betekend, dat wil zeggen meegedeeld per aangetekende brief.

onroerende voorheffing

https://belastingen.fenb.be/vfp-portal-pub2-web/simulatieOv.html

 

Opmerkingen

In sommige gevallen zal de korting op de onroerende voorheffing niet worden toegekend, indien de wooneenheid geen apart KI heeft. Bvb bij een gedeeltelijke herbouw met een bijkomende wooneenheid, moet de bijkomende wooneenheid inderdaad aan een maximaal E-peil voldoen. De vermindering van onroerende voorheffing wordt in dit geval echter niet automatisch toegekend. Een vermindering van onroerende voorheffing kan enkel worden toegekend als de nieuwe wooneenheid een afzonderlijk kadastraal inkomen heeft. Op een kadastraal inkomen dat slaat op het geheel van enerzijds de bestaande woning en de nieuwe wooneenheid (na gedeeltelijke herbouw), kan geen correcte berekening van de vermindering gebeuren. Er wordt door het kadaster bij dit soort projecten, niet steeds een afzonderlijk kadastraal inkomen toegekend. Een afzonderlijk KI is er meestal pas als de nieuwe wooneenheid ook een andere eigenaar heeft. Wanneer u zich als eigenaar/belastingsplichtige in deze situatie bevindt, dan zou u, wanneer het kadaster langskomt om een herschatting van het KI na verbouwing door te voeren, kunnen vragen om voor die wooneenheid een apart KI te bepalen. Pas dan kan de vermindering van OV op basis van het E-peil van deze wooneenheid correct worden toegekend.

 

Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2016 tot 30/06/2016 krijg je een E-peilpremie bij een E-peil vanaf E20 of lager.
De premie bedraagt voor bouwaanvragen vanaf 2015 minstens zo’n 1800 euro voor een woning, verhoogd met 50 euro per E-peilpunt lager dan E20. Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2015 tot 31/12/2015 krijg je een E-peilpremie bij een E-peil vanaf E30 of lager. De premie bedraagt voor bouwaanvragen vanaf 2015 minstens zo’n 1800 euro voor een woning, verhoogd met 50 euro per E-peilpunt lager dan E30.

Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2014 tot 31/12/2014 krijg je een E-peilpremie bij een E-peil van E40 of lager. (premies minstens 1800 euro voor een woning van max E40). Voor bouwaanvragen van 1/1/2012 tot 31/12/2013 krijg je een E-peilpremie bij een E-peil van E50 of lager.

Voor bouwaanvragen van 1/1/2010 tot 31/12/2011 krijg je een E-peilpremie bij een E-peil van E60 of lager. Indien de bouwaanvraag werd aangevraagd voor 1/1/2010, krijg je een E-peilpremie bij een E-peil van E80 of lager.

 

Opmerkingen

Indien u de aanvraag online indient bij uw netbeheerder, dan wordt de premie sneller uitbetaald.

 

BEN-nieuwbouwwoningen kunnen een voordelig krediet aangaan bij een aantal banken. De banken die hiervoor in aanmerking komen hebben een energiebeleidsovereenkomst afgesloten met de Vlaamse overheid.

Met een energielening kan u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw woning. U kan maximum 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%.
U kan een energielening aanvragen bij een energiehuis (vorige benaming Lokale Entiteit) van uw gemeente. U kan dus enkel een lening aanvragen als er uw gemeente zo’n energiehuis heeft. Of dat het geval is, kan u hier nagaan.
In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. Dit wil zeggen dat de intrest 0% bedraagt. Het gaat om volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • personen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk  aan € 17.083,39 verhoogd met € 3.162,60 per persoon ten laste;
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.