Ventilatieverslaggever

De installatie van een ventilatiesysteem is sinds 1 januari 2006 o.a. verplicht voor alle nieuwbouw (en ingrijpende verbouwingen) woningen en appartementen in Vlaanderen, in uitvoering van de Energieprestatie- en binnenklimaatregelgeving (EPB). Ventilatie wordt ook verplicht bij vergunningsplichtige renovatie om een goede luchtkwaliteit te waarborgen en om vocht- en gezondheidsproblemen te vermijden.

Tijdens het IWT-onderzoeksproject Optivent kwam naar voor dat vele onderzochte ventilatie-installaties niet voldeden waardoor de luchtkwaliteit in de woningen in het gedrang kan komen. Er werd ook vastgesteld dat ventilatie-installaties door de bewoners vaak uitgeschakeld werden omdat ze te veel lawaai maken, tocht veroorzaken, teveel energie verbruiken, geurhinder gaven, enz.

Bij het nazicht door het Vlaams Energieagentschap (VEA) van EPB-aangiftes werd vastgesteld dat 90% van de boetes te wijten zijn aan het niet voldoen van de ventilatie-installatie.

Het belang van een goede ventilatie wordt steeds groter omdat gebouwen luchtdichter worden met het doel om energieverliezen via ongecontroleerde luchtlekken te beperken.

In de EPB regelgeving worden een aantal eisen in verband met ventilatie-installaties vastgelegd. Er was echter noodzaak aan een omvattend document dat alle prestatiecriteria voor een goede residentiële ventilatie-installatie vastlegt. Na grondig overleg met alle betrokken bouwactoren werden in juli 2015 de Technische Specificaties STS-P 73-1 Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen gepubliceerd door de FOD-economie met een overzicht van alle prestatie-eisen die aan een residentiële ventilatie-installatie kunnen gesteld worden : ventilatiedebieten, energieverbruik van ventilatoren, isolatie van toe- en afvoerkanalen, akoestische eisen, eisen ivm de kwaliteit van de luchttoevoer en de luchtfiltratie, eisen ivm de onderhoudbaarheid van de installatie, enz.

Vanaf heden kan elke opdrachtgever/voorschrijver een duidelijke set van prestatie eisen vastleggen waaraan de ventilatie installatie die door de installateur geplaatst wordt moet voldoen.Teneinde de opdrachtgever/voorschrijver te ondersteunen werd er een kwaliteitskader uitgewerkt voor het opstellen van een betrouwbare ventilatie-prestatieverslag zodat kan gecontroleerd worden of de geïnstalleerde ventilatie-installatie voldoet aan de gestelde prestatie eisen.

 

Vanaf 1 januari 2016 zijn er voor nieuwe bouwaanvragen in het Vlaams Gewest kwaliteitsgekoppelde eisen m.b.t. residentiële ventilatie installaties. Gezien er nog geen eisen gepland zijn in de andere gewesten, is de informatie op deze website MOMENTEEL toegespitst op de Vlaamse context. Bij uitbreiding van het kwaliteitskader naar andere voorschrijvers (gewesten, …) zal de informatie herwerkt worden.

 

Goede luchtkwaliteit en comfort
Een ventilatie installatie dient om een goede luchtkwaliteit in de woning te garanderen. Maar dit mag geen negatieve impact hebben op het comfort (tochtgevoel, lawaaihinder, geurhinder, stofhinder, enz.) . Bovendien moet de installatie gemakkelijk te onderhouden zijn zodat ze steeds perfect blijft functioneren.
Energiezuinige ventilatie
Mits een goed ontwerp en een goede uitvoering van de ventilatie-installatie kan men heel wat energie besparen door het beperken van drukverliezen in het leidingennetwerk, het juist afstellen van de ventilatiedebieten, het kiezen voor zuinige ventilatoren, het goed isoleren van toevoer- en afvoerkanalen, goede regelsystemen, enz.
Impact op het E-peil
De E-peil eisen wordt alsmaar strenger. Met een goed ontworpen ventilatie-installatie kan men een verlaging van het E-peil realiseren van ongeveer 10 à 15 E-peil punten waardoor men eventueel kan genieten van een aantal subsidies bij het bereiken van een voldoende laag E-peil.
Kwaliteitskader ventilatie

 

 

Wat kan u als een bouwheer verwachten ?

Ventilatie voorontwerp (VVO)
Bij de EPB startverklaring dient een ventilatievoorontwerp gevoegd te worden. Informeer hiernaar bij uw architect en/of uw EPB-verslaggever. Het ventilatievoorontwerp is een plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten. Het geeft u als bouwheer een overzicht van de ventilatie-installatie die door de architect in uw woning wordt voorzien. Aarzel niet om meer informatie te vragen indien er bepaalde aspecten niet duidelijk zijn.

Ventilatie ontwerp specificaties (VOS)
In de ventilatie ontwerp specificaties worden alle prestatie eisen waaraan uw ventilatie-installatie dient te voldoen vastgelegd volgens de STS-P 73-1 Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen. Dit document wordt aan de ventilatie installateur bezorgd voor het opmaken van zijn prijsofferte.

Ventilatieprestatieverslag (VPV)
Bij de oplevering van de ventilatie installatie dient u een ventilatie prestatie verslag opgesteld door een erkende ventilatieverslaggever te ontvangen. Dit verslag kan u vergelijken met de ventilatie ontwerp specificaties (zie 1.2) om te controleren of uw ventilatie installatie voldoet aan de door u gestelde eisen. Dit verslag dient aan de EPB-verslaggever bezorgd te worden die dit nodig heeft voor uw EPB-aangifte op te maken.